Sorteer op

Privacy Disclaimer  d.d. 23-07-2021

UQQies geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die nodig zijn voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan we zorgvuldig om met de informatie die wij hebben over uw gebruik van de website. Uw gegevens zullen nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden worden gesteld.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25-05-2018. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke van uw gegevens worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij u uit op welke wijze uw gegevens worden opgeslagen en uw gegevens tegen misbruik worden beschermd en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

uQQies, gevestigd aan Zuidwijk 28

3961NK Wijk bij Duurstede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

uQQies,Zuidwijk 28, 3961NK Wijk bij Duurstede,06-42998369

info@uQQies.com

Inge Groenenboom is de Functionaris Gegevensbescherming van uQQies

Persoonsgegevens die wij verwerken:

uQQies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

uQQies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen bij u af te leveren
 • uQQies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

uQQies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van UQQies) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

uQQies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

uQQies bewaart uw gegevens zolang u klant van uQQies bent. Dit betekent dat uw klantprofiel bewaard blijft totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen we facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren. Deze gegevens zullen we voor 7 jaar bewaren ( de tijd die de Belastingdienst aangeeft).

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

uQQies deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met ons via info@uqqies.com, dan verwijderen wij deze informatie direct.

uQQies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt uQQies uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

OVER DE GEGEVENSVERWERKING

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

WEBWINKELSOFTWARE

MijnWebwinkel

uQQies website en -winkel is ontwikkeld met software van Mijnwebwinkel. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Mijnwebwinkel heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Mijnwebwinkel is op basis van de verwerkingsovereenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Mijnwebwinkel is een gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. Mijnwebwinkel maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Mijnwebwinkel behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Mijnwebwinkel houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.

Beoordelingen

Wij verzamelen reviews via het platform van FeedbackCompany. Als u een review achterlaat via FeedbackCompany dan bent u verplicht om  naam en e-mailadres op te geven. FeedbackCompany  deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. FeedbackCompany  publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan FeedbackCompany contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met FeedbackCompany . Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. FeedbackCompany  heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. FeedbackCompany  behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan FeedbackCompany  toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor FeedbackCompany derden inschakelt.

E-MAIL EN MAILINGLIJSTEN

uQQies verstuurt de e-mail nieuwsbrieven met de speciale module van Mijnwebwinkel. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden vindt u de ‘schrijf je uit’ link. Als je je daarmee uitschrijft, ontvang je onze nieuwsbrief niet meer.

PAYMENT PROCESSORS

Mollie

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webshop maken wij onder andere gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

KLARNA

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in de webwinkel maakt uQQies gebruik van het platform van Klarna. Klarna verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Klarna heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Klarna behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken  om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Klarna’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Klarna bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

VERZENDEN EN LOGISTIEK

Pakketmail

uQQies maakt gebruik van de diensten van PakketMail voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PakketMail wordt gedeeld. PakketMail gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

DOEL VAN DE GEGEVENSVERWERKING

uQQies gebruikt uw gegevens uitsluitend ten behoeve van  dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt.  uQQies gebruikt uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens deelt en uQQies gebruikt deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vraagt uQQies u hiervoor expliciet toestemming. Uw  gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

AUTOMATISCH VERZAMELDE GEGEVENS

Gegevens die automatisch worden verzameld door de website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

MEDEWERKING AAN FISCAAL EN STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK

In voorkomende gevallen kan UQQies op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een reclame-analysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van zgn. cookies, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookies geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de websitebeheerders samen te stellen, en voor verdere diensten die met het website- en internetgebruik samenhangen. Ook zal Google deze informatie in bepaalde gevallen aan derden doorgeven, zolang het wettelijk voorgeschreven is of zover de derde partij deze gegevens in opdracht van Google verwerkt. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere data van Google linken. U kunt de installatie van cookies met de betreffende instelling van uw browser verhinderen; maar we wijzen u erop dat u in dat geval niet alle functies van de website ten volle kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website stemt u ermee in dat Google de over u gevonden informatie op de hierboven genoemde wijze verwerkt voor het hiervoor genoemde doel.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door uQQies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

De gegevens die door etracker-technologieën verzameld worden, worden zonder uitdrukkelijk gegeven toestemming van de persoon in kwestie niet gebruikt om de websitebezoeker persoonlijk te identificeren en niet met persoonsgebonden gegevens over de drager van het pseudonym samengevoegd. Tegen de verwerking en opslag van de gegevens kan te allen tijde geprotesteerd worden. Onze internetaanwezigheid maakt gebruik van plug-ins van Facebook, bijv. de Facebook 'Vind ik leuk'-knop. Bij die knop, resp. het erop klikken, wordt een directe verbinding tussen uw computer en de server van de aanbieder van de plug-in (bijv. dus Facebook,  tot stand gebracht. Daarbij kunnen door Facebook persoonsgebonden en niet-persoonsgebonden gegevens van u verzameld worden. Wij raden u aan informatie in te winnen over het soort gegevens waar het om gaat, het doel en de omvang van de gegevenswinning, en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Facebook en Twitter. Alsmede over uw relevante rechten en de instellingsmogelijkheden om uw privésfeer te beschermen. Lees hiervoor het privacybeleid op bijv. http://www.facebook.com/privacy/explanation.php.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@uQQies.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u  is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

uQQies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

uQQies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@uQQies.com

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

uQQies
Zuidwijk 28, 3961 NK Wijk bij Duurstede
o6-42998369
info@uqqies.com

Kvk nummer: 88763668

© 2011 - 2024 uQQies Supergave én betaalbare tassen en accessoires! | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel